Database Developer

Văn phòng Cienco (IT)

Công Nghệ Thông Tin

Toàn thời gian

JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. TASK ACHIEVEMENT / NHIỆM VỤ CHÍNH

- Import datasets from a range of sources into the fund-raising database using PL- SQL. With a focus on monitoring and accuracy;

- Build procedures. Coordinate with other members within the team to plan and implement database, ensuring that timeline are agreed, deadlines are met and clients satisfied with outcome;

- Work and communicate effectively with colleagues;

- Collaborate to build effective data solutions and processes, with particular emphasis on maintaining high data standards and accuracy;

- Resolve database issues which raise by colleagues with effective problem solving;

- Development functions on Java.

2. OTHER TASK (if any) / NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có)

 

JOB REQUIREMENT / YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. EDUCATION, CERTIFICATION / GIÁO DỤC, BẰNG CẤP :

2. EXPERIENCE / KINH NGHIỆM :

- Proficiency in PL/SQL

- Proficiency in programming languages: Java core;

- Proficiency in Database: Oracle , SQL Server, …;

- Have at least 1 - 3 years working experience in data processing or related field in data integration.

3. INDIVIDUAL CHARACTERISTICS / TÍNH CÁCH CÁ NHÂN :

- Good problem solving skills;

- Proactive, fast learner;

- Working under pressure abilities;

4. COMMUNICATION / KỸ NĂNG GIAO TIẾP

- Good communication skills;

5. LANGUAGES, COMPUTERS, ETC... / KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ, VI TÍNH,…

- English

6. OTHER SKILLS / KỸ NĂNG KHÁC

- Soft skill

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Ẩn [X] Hãy cho chúng tôi biết về bạn

Bạn vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, hãy gửi thông tin của bạn cho chúng tôi

Join our talent network